Aftrapmoment project Versterking integrale ondersteuning kwetsbare inwoners

Afbeelding bij het bericht"Aftrapmoment project Versterking integrale ondersteuning kwetsbare inwoners"

De hoofdaannemers Ondersteuning Thuis (Kwintes en Woonzorg Flevoland) en Welzijn Lelystad namens de Sociaal Wijkteams, zijn door de gemeente Lelystad gevraagd in 2018 het project ‘Versterking integrale ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Lelystad’ gestalte te geven met als doel iedere inwoner deel te laten nemen aan de samenleving. Op 11 september vond de aftrap van dit mooie project plaats door wethouder Nelly den Os.

Structurele en incidentele middelen
Door de veranderingen in de wetgeving, verschuiven taken en verantwoordelijkheden
steeds meer richting gemeentes. Deze landelijke ontwikkelingen hebben, onder andere in Lelystad, gevolgen voor psychisch kwetsbare mensen. Gemeente Lelystad gaat voor een samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers. De gemeente zet daarom extra in op begeleiding en ondersteuning. “Doordat alle partijen met hun eigen deskundigheid rondom een persoon verbinden en samenwerken, ontstaat een sluitend netwerk waardoor deze persoon gedurende langere tijd blijvend geholpen en gevolgd wordt. Hij of zij blijft in beeld en verdwijnt niet van de radar”, vertelt wethouder Nelly den Os.

Aanpak gericht op tegengaan vereenzaming en activering
De aanpak van Kwintes, Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad omvat verschillende onderdelen die er samen voor moeten zorgen dat psychisch kwetsbare inwoners de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onder meer door het geven van voorlichting en advies aan psychisch kwetsbare mensen én aan hun directe buren en naasten, het stimuleren van inloop en dagopvang om participatie te stimuleren en opvang en laagdrempelig hulpvragen hier te kunnen opvangen, versterking van de ketensamenwerking via integrale teams per wijk en het transformeren van (beschermd) wonen naar vormen van beschut- en begeleid wonen.

In week 38 volgt een uitgebreid interview in de Flevopost waarin de betrokken partijen meer over het project vertellen.