Infographic ZorgkaartNederland

Afbeelding bij het bericht"Infographic ZorgkaartNederland"

Onlangs heeft Zorgkaart clientwaarderingen opgehaald . Zij hebben hier een infographic van gemaakt.

Infographic Hanzeborg

Infographic De Uiterton


De infographic (trendupdate) geeft op locatieniveau een beeld van de waarderingen op ZorgkaartNederland in
het meest recente kalenderkwartaal (jan - mrt, apr – jun, jul – sept en okt – dec). Scores van de locatie worden afgezet tegen de scores van de andere organisaties binnen de verpleeg- en
verzorgingshuissector om te zien hoe de locatie het doet. Indien er voldoende waarderingen zijn in eerdere
kwartalen, wordt ook de ontwikkeling van het afgelopen jaar getoond. De infographic (trendupdate) bestaat uit
een aantal onderdelen:

Kerncijfers laatste kalenderkwartaal
Hier staan de drie belangrijkste kerncijfers vermeld van de locatie in het meest recente kwartaal:

- Gemiddeld cijfer: Dit is het gemiddelde van de 6 waarderingscijfers op de onderdelen: accommodatie,
afspraken, behandeling, informatie, luisteren en medewerkers.
- % aanbevelen: Het percentage waarderingen waarbij de respondent heeft aangegeven deze locatie of
zorgverlener aan te bevelen bij familie en vrienden.
- # waarderingen: Het aantal waarderingen dat dit kwartaal is geplaatst.
Het beeld is altijd gebaseerd op minimaal 1 volledige maand uit het kwartaal. Is het ZorgkaartNederland
interviewteam in oktober bij uw locatie op bezoek geweest? Dan vindt de sectorbenchmark plaats op de
(volledige) maand oktober. Is het ZorgkaartNederland interviewteam in november bij uw locatie op bezoek
geweest? Dan vindt de sectorbenchmark dus plaats op de maanden oktober en november etc.

Aantal waarderingen cumulatief op ZorgkaartNederland
Deze grafiek toont de groei van het aantal waarderingen op ZorgkaartNederland van de betreffende locatie van
uw organisatie. Het betreft het totaal van alle waarderingen bij elkaar opgeteld (locatie en specialist).

Kerncijfers van de locaties
Patiënten/cliënten kunnen op ZorgkaartNederland een waardering achterlaten over hun zorginstelling of
behandelend specialist. Deze tabel laat voor beide de belangrijkste kerncijfers zien voor uw locatie, de
organisatie waartoe uw locatie behoort en de overige locaties die onder de organisatie vallen.

NB 1: In alle andere afbeeldingen van deze trendupdate worden de waarderingen voor instelling en specialist
samengenomen.

NB 2: Dit is het enige onderdeel van de infographic (trendupdate) waarin ook resultaten van de andere locaties
getoond worden. Alle andere onderdelen van de infographic (trendupdate) hebben alleen betrekking op de
bovenaan specifiek genoemde locatie.

NB 3: Binnen de verpleeg- en verzorgingshuis sector worden doorgaans alleen waarderingen gegeven over de
locatie en nauwelijks over de behandelend specialisten. Om die reden is het aantal waarderingen voor
specialisten vaak 0 of zeer beperkt.

De kerncijfers in de kolommen van deze tabel zijn:
- # waarderingen
- Totaal oordeel: Dit is het gemiddelde van de 6 waarderingscijfers op de onderdelen: accommodatie,
afspraken, behandeling, informatie, luisteren en medewerkers.
- % aanbevelen

In de rijen staan allereerst de betreffende locatie, daarna de organisatie waarvan de locatie deel uit maakt. En
tenslotte volgen maximaal tien andere locaties die onderdeel uitmaken van de organisatie. Deze tabel geeft
dus een beeld hoe de resultaten van uw locatie zich verhouden tot de andere locaties van uw organisatie.

Totaaloordeel in vergelijking met de sector
Deze grafiek laat het totaaloordeel zien van dit kwartaal in vergelijking met het gemiddelde van de
waarderingen van alle andere organisaties binnen dezelfde sector (alle organisaties die op ZorgkaartNederland
onder het organisatietype verpleeg- en verzorgingshuis vallen).

Ontwikkeling en aanbevelen
Links staat de ontwikkeling van het totaaloordeel gedurende de afgelopen vier kwartalen, zowel van de
betreffende locatie als van de andere organisaties in dezelfde sector. De bijbehorende cijfers staan onderin de
grafiek, voor de locatie blauw en voor de sectorbenchmark oranje. Bij minder dan 10 waarderingen in een
kwartaal voor de locatie, wordt het cijfer niet getoond. Tien waarderingen is de minimale ondergrens. Beneden
deze grens kan de infographic (trendupdate) een vertekend beeld geven als er bijvoorbeeld een beperkt aantal
(zeer) positieve of (zeer) negatieve waarderingen is gegeven.
Rechts staat het percentage aanbevelen afgezet tegen het aantal waarderingen van het laatste kwartaal. De
blauwe stip toont het percentage aanbevelen van de betreffende locatie. De oranje stippen laten de andere
organisaties zien binnen de verpleeg- en verzorgingshuissector.

Waarderingscijfers per onderdeel
De balkjes tonen het gemiddelde waarderingscijfer per onderdeel van het laatste kwartaal en het kwartaal
ervoor. Heeft uw locatie in het voorgaande kwartaal voldoende waarderingen behaald (minimaal 10)? Dan
tonen pijltjes ( ↑ of ↓) aan of het cijfer is verbeterd of verslechterd. De oranje streepjes tonen het gemiddelde
van de andere organisaties in dezelfde sector en laten dus zien hoe de locatie presteert ten opzichte van de
sector op het desbetreffende onderdeel. Indien er voor een locatie minder dan 10 waarderingen zijn verzameld
in het voorgaande kwartaal, worden de cijfers van dat kwartaal niet getoond.

Ontwikkeling van waarderingscijfers
De ontwikkeling van de waarderingscijfers is afgebeeld in deze lijngrafieken. Zowel van de betreffende locatie
(blauw) als van de waarderingen van de rest van de sector (oranje). De bijbehorende cijfers staan onderin de
grafiek. Ook bij deze grafieken geldt dat kwartalen met minder dan tien waarderingen voor een locatie niet
worden getoond.